• English
  • Nederlands

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze website is bedoeld voor uw persoonlijke informatie, voorlichting en communicatie. Uw toegang tot en gebruik van de Site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) en alle van toepassing zijnde wetten.Als gebruiker is het vereist dat u de Algemene voorwaarden doorleest en accepteert. U dient ook ons privacybeleid te lezen .Door de Site te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u, zonder beperking of kwalificatie, de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid en gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn. Als u de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid niet accepteert en hiermee akkoord gaat, dient u zich niet langer toegang te verschaffen tot onze Site.

Met onze Site en services voortdurend in ontwikkeling, kunnen de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid ook veranderen. Wanneer er wijzigingen zijn, worden de gewijzigde Algemene voorwaarden of het Privacybeleid op de Site geplaatst en zijn ze op dat moment van kracht. Bij elke wijziging wordt een nieuw versienummer bovenaan de pagina weergegeven. Bijgevolg aanvaardt u elke keer dat u de Sites bezoekt of gebruikt, en gaat u akkoord met de meest recente set van Algemene voorwaarden en Privacybeleid. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen.

2. Rechten

2.1 De software die de Site beheert, is eigendom van ons en / of onze licentiegevers. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, mag u die software niet kopiëren, wijzigen, downloaden, distribueren of decompileren zonder onze toestemming.

2.2 U mag materiaal dat op de Site wordt weergegeven, downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen op de materialen bewaart. U mag de inhoud van de Site niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, inclusief de tekst en afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming. Voor informatie over het verkrijgen van toestemming, scrolt u omlaag naar ‘Copyright-toestemming’.

2.3 Behalve waar dit uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en door artikel 2.2 (hierboven), mag u niet kopiëren (behalve voor zover vereist om de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden), opslaan op elk medium (inclusief op andere websites) , distribueren, verzenden, opnieuw verzenden, uitzenden, wijzigen of openbaar openbaar maken van elk deel van de Site of systematisch materiaal uit de Site halen of enig document beschikbaar via de Site of op enige andere manier commercieel exploiteren van alle of enig deel van de Site of enig document beschikbaar via de Site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.4 Ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Site is verboden. U mag niet proberen de beveiliging te omzeilen, knoeien met, hacken of anderszins verstoren van de site of een computersysteem, server, router of enig ander apparaat met internetverbinding verbonden aan de sites.

2.5 Afbeeldingen van personen of plaatsen die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van of worden gebruikt met toestemming van de beheerder (s) van de Site en mogen niet worden gebruikt, behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden zonder schriftelijke toestemming. Voor informatie over het verkrijgen van toestemming, scrolt u omlaag naar “Copyrighttoestemming”. Ter herinnering: elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteits- en communicatieregels en statuten.

2.6 De handelsmerken, logo’s en servicemerken (gezamenlijk de ‘Handelsmerken’) die op de Site worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken van de beheerder (s) van de Site en anderen. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen, per implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om enig Handelsmerk op de Site te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming of de toestemming van die derde partij die de Handelsmerken op de website bezit. sites. Voor informatie over het verkrijgen van toestemming, scrolt u omlaag naar “Copyrighttoestemming”.Het is ten strengste verboden om handelsmerken op de Sites of andere inhoud op de Sites te gebruiken, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. U wordt ook geadviseerd dat de beheerder (s) van de Site hun intellectuele eigendomsrechten zullen afdwingen voor de volle omvang van de wet, inclusief het zoeken naar strafrechtelijke vervolging.

2.7 We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Site of bepaalde functies of delen van de Site met of zonder kennisgeving aan u te herroepen, op te schorten of aan te passen, wanneer we daar reden toe hebben. Er kunnen ook momenten zijn waarop de Site of bepaalde functies of delen van de Site niet meer beschikbaar zijn, ongeacht of deze gepland of niet gepland zijn. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor enige intrekking, wijziging, onbeschikbaarheid, opschorting of beëindiging van de Site of enige service die beschikbaar is op of via de Sites.

3. Uw garanties

3.1 U garandeert dat:

3.1.1 u zal de Site alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alleen voor wettige doeleinden en op een wettige manier;

3.1.2 alle e-mails, opmerkingen, discussieposten, blogs, nieuwsberichten, informatie, documenten, bestanden of ander materiaal dat u van plan bent op de Site te plaatsen of ons via de Site (Bijdragen) verstrekt, is niet in strijd met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetten of voorschriften of indruisen tegen de wettelijke rechten van een persoon, is niet aanstootgevend of lasterlijk, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig in alle opzichten en dat u ons onmiddellijk op de hoogte zult stellen van eventuele wijzigingen in die informatie, dit document of bestand;

3.1.3 u zult geen ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke uitnodiging (spam) via de Site verzenden of laten verzenden;

3.1.4 u zult niet bewust gegevens verzenden, materiaal verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of vergelijkbare computercodes bevat die zijn ontworpen om de werking nadelig te beïnvloeden van alle computersoftware of hardware; en

3.1.5 u verzamelt geen informatie over gebruikers, inclusief e-mailadressen, zonder hun voorafgaande toestemming.

4. Bijdragen

4.1 U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen en u zult ervoor zorgen dat uw Bijdragen niet:

4.1.1 materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon; 
4.1.2 materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend is; 
4.1.3 seksueel expliciet materiaal promoten; 
4.1.4 geweld bevorderen; 
4.1.5 discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te bevorderen; 
4.1.6 inbreuk maken op auteursrechten, databankrechten of handelsmerken van andere personen; 
4.1.7 kan iedereen misleiden; 
4.1.8 zijn gedaan in strijd met enige wettelijke verplichting jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een plicht van vertrouwen; 
4.1.9 elke illegale activiteit promoten; 
4.1.10 bedreiging, misbruik of inbreuk op de privacy van een ander zijn of irritatie, ongemak of nodeloze angst veroorzaken; 
4.1.11 waarschijnlijk een ander persoon lastig vallen, verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren; 
4.1.12 worden gebruikt om zich uit te geven voor een persoon, of om uw identiteit of verwantschap met een persoon verkeerd voor te stellen; 
4.1.13 de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is; of 
4.1.14 een onwettige handeling bepleiten, bevorderen of ondersteunen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik.

4.2 U behoudt de eigendomsrechten op uw Bijdragen en verleent ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sub-licentieerbaar recht om de auteursrechten, publiciteit, handelsmerken, databaserechten en intellectuele eigendomsrechten die u in de Bijdragen, in alle media die nu of in de toekomst bekend zijn. Bovendien ziet u af van alle morele rechten die u in de Bijdragen hebt, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om een ​​dergelijke licentie aan ons te verlenen.

4.3 U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor alle kosten, uitgaven, schade of aansprakelijkheden die wij oplopen als gevolg van uw gebruik van de Site of anderszins verband houden met uw Bijdragen. We behouden ons het recht voor om Bijdragen naar eigen goeddunken te verwijderen of te bewerken, zonder waarschuwing en zonder dat daarvoor redenen nodig zijn, en / of om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties. Onze beslissing hierover is definitief. Verder behouden wij ons het recht voor om de Sites geheel of gedeeltelijk te schorsen of te beëindigen of te blokkeren.

4.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het nemen van een van de acties die worden beschreven in clausule 4.3, noch voor de acties of inacties van andere gebruikers, inclusief alles wat is opgenomen in de Bijdragen van uw of een derde partij.

4.5 Tijdens het gebruik van de Site, kunt u uw persoonlijke gegevens en / of de persoonlijke gegevens van anderen indienen.Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze informatie correct en up-to-date is. 

4.6 U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de persoonlijke gegevens die u indient bij de Sites, inclusief de persoonlijke gegevens van anderen. Als u de persoonlijke gegevens van anderen aan de Site verstrekt, moet u ervoor zorgen dat u beschikt over alle rechten en machtigingen die nodig zijn om die persoonlijke gegevens te gebruiken in verband met de Site en alle diensten die via de Site worden aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die u neemt met betrekking tot het indienen van de persoonlijke gegevens van anderen op de Sites. Voeg alsjeblieft niet de persoonlijke gegevens van anderen toe aan de Site tenzij je daarvoor eerst toestemming hebt gekregen om dit te doen.

5. Online privacy

5.1 Wij respecteren uw privacy en zullen alleen informatie over u verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door de Site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

6. Linken

6.1 Vanaf de Site kunt u mogelijk toegang krijgen tot webSites die door anderen worden beheerd. De inhoud van een dergelijke webSite van derden waarnaar u navigeert, door middel van hyperlinks, vanaf de Site is buiten onze controle. U gaat geheel voor eigen risico te werk. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies dat u lijdt als gevolg van toegang tot die websites, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of verlies voortvloeiend uit uw gebruik van documenten of andere informatie die u op die websites vindt. Deze links worden niet door ons gecontroleerd of onderhouden en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Lees alle copyright- en wettelijke bepalingen op elke Site voordat u items downloadt of afdrukt om ervoor te zorgen dat dergelijke acties zijn toegestaan ​​onder de copyrightvermeldingen, juridische mededelingen en of gebruiksvoorwaarden van derden.

6.2 Eventuele links naar deze webSite van derden zijn voor uw gemak en de opname van de links op onze Site impliceert geen enkele goedkeuring, garantie, of vertegenwoordiging door ons van de kwaliteit of juistheid van de informatie, producten of diensten die aan u worden verstrekt. op websites van derden.

7. Beperkte toegang

7.1 Toegang tot delen van de Site is beperkt tot bevoegde personen. Als u meent dat u per ongeluk toegang hebt gekregen tot een document of bestand, verlaat dan alstublieft het beperkte gedeelte onmiddellijk en neem zo snel mogelijk contact met ons op.

7.2 U moet mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om beperkte gebieden van de Site te betreden. U mag niet toestaan ​​dat iemand anders uw wachtwoord gebruikt. Als u denkt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u dit onmiddellijk wijzigen.

7.3 We behouden ons het recht voor om gebruikers op elk gewenst moment uit de geautoriseerde gebruikerslijst te verwijderen.

7.4 Delen van de Site bevatten coderingstechnologie, maar zelfs als er encryptietechnologie aanwezig is, kunnen we niet garanderen dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie die wordt gehost op of gedownload van de Sites.

7.5 De ​​documenten en bestanden die op beperkte delen van de Site worden gehost, zijn vertrouwelijk. U mag de documenten en bestanden die in deze gebieden worden gehost niet verspreiden, behalve aan personen die gemachtigd zijn om ze te lezen.Als u van mening bent dat u per ongeluk toegang heeft gekregen tot een document of bestand, mag u het niet downloaden, kopiëren, gebruiken voor enig doel of de inhoud ervan aan een andere persoon bekendmaken.

7.6 Als u de Site bezoekt vanaf een gedeelde pc, bent u tijdens uw toegang tot de Site verantwoordelijk voor alle instructies die u ontvangt tussen het moment dat u de beveiligingsprocedure bent gepasseerd totdat u de Sites afsluit. Dit omvat eventuele invoerfouten of instructies die door iemand anders dan u zijn verzonden terwijl u nog op de Sites bent ingelogd.

7.7 E-mailcommunicatie is niet beveiligd en er is geen garantie dat een e-mail binnen een redelijke termijn of helemaal niet zal worden afgeleverd. We adviseren u om telefonisch contact op te nemen met alle informatie die ons op bepaalde tijdstippen moet bereiken.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige communicatie die u per e-mail naar ons verzendt, die ofwel te laat is ontvangen of helemaal niet is ontvangen.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schade die voortkomt uit de onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, met inbegrip van de bijdragen van u of een derde partij, die op de Site staan ​​of in de diensten die beschikbaar zijn via de Sites.

8.3 De Site en / of diensten die beschikbaar zijn via de Site worden u “IN DE HUIDIGE STAAT” aangeboden zonder GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET. -INBREUK.

8.4 Hoewel wij ons zullen inspannen om de beschikbaarheid van de Sites te handhaven, geven wij geen garantie dat de Site aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, tijdig of foutvrij zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Site of de server (s) ) die ervoor zorgen dat de Site en / of de beschikbare services via de Site vrij zijn van virussen of bugs. Als u op de hoogte bent van een fout op de site, neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om dit te corrigeren.

8.5 We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor verlies van materiaal dat is geüpload of verzonden via de Sites.

8.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of vervolgschade (met inbegrip van verlies van zaken, winst, verwachte besparingen, kansen, reputatie of goodwill), hoe dan ook veroorzaakt.

Laatste revisie: 2018-04-23